Historia

Tereny Podlasia Nadbużańskiego od praczasów były ziemiami pogranicza kulturowego, gdzie splatały się wpływy wielu wyznań, kultur i narodowości. Epoka wczesnośredniowieczna (lata 600-1251 n.e.) to okres powstawania gęstej sieci grodów nad Bugiem i czas rozkwitu Mielnika i Drohiczyna. XV-XVI w. to okres świetności Podlasia Nadbużańskiego. Następuje szybki rozwój gospodarczy, do którego przyczynia się przebiegający przez te tereny "szlak królewski", łączący Kraków i Wilno. W 1520 r. ziemie te weszły w skład nowo utworzonego województwa podlaskiego, którego stolicą aż do ostatniego rozbioru był Drohiczyn. Do prowincjonalizacji Drohiczyna i Mielnika przyczynił się rozwój Siemiatycz, miasta prywatnego będącego własnością Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

W Siemiatyczach miała miejsce jedna z większych bitew powstania styczniowego. W ramach restrykcji popowstaniowych nasilają się jednak działania rusyfikacyjne. Siemiatycze dzięki dobrej komunikacji (wybudowana w 1873 r. kolej brzesko-grajewska) i przebiegającym traktom (do Białegostoku i trakt nadbużański) przeżywały w XIX wieku rozkwit wzmożonej koniunktury. II wojna światowa przyniosła kolejne zniszczenia. Do 1941 r. (atak Niemiec na Związek Radziecki) Bug stanowił linię demarkacyjną między III Rzeszą, a ZSRR. Restrykcje dotknęły mieszkańców tych ziem, a szczególnie Żydów. Okres powojenny to okres odbudowy i ożywienia gospodarczego. Siemiatycze uzyskując rangę miasta powiatowego stały się centrum administracyjnym i gospodarczym ziem położonych po prawej stronie Bugu. Drohiczyn odzyskuje prawa miejskie i staje się siedzibą gminy. Siemiatycze pozostają powiatem do 1975 r. Od 1 stycznia 1999 r. na mapie administracyjnej kraju Siemiatycze ponownie zaistniały jako miasto powiatowe.

Historycznym wydarzeniem ostatnich lat była wizyta Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie w dniu 10.06.1999 r. W Nabożeństwie Ekumenicznym celebrowanym przez Papieża udział wziął Metropolita Sawa zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce, a także zwierzchnicy innych kościołów zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej i przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej. W uroczystościach uczestniczyło około 200 tys. wiernych.


Pobierz aplikację

Wirtualne Wycieczki

Nasze Filmy