Deklaracja dostepności

O regionie

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność aplikacji mobilnej „Poznajcie Podlasie” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji „Poznajcie Podlasie”.

Data publikacji aplikacji: 03.2015  . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.2015

Aplikacja „Poznajcie Podlasie” jest niezgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) niezgodność z ustawą:
–  opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu w postaci tekstu alternatywnego

– aplikacja mobilna nie posiada wymaganych narzędzi dostępności

b) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Niniejszą deklarację sporządzono 9 marca 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach, tel. 85 656 65 00, e-mail powiat@siemiatycze.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo zdjęcia. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element aplikacji chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Siedziba Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach mieści się przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno wejście (od ul. Legionów Piłsudskiego), przy którym znajduje się winda. Na przyciskach windy są oznaczenia w alfabecie brajla.
Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze i osoba na wózku może tam dojechać. Osoby na wózkach mają możliwość korzystania z korytarza – pracownicy Starostwa dostosowują się do petentów.