Planer

Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu"

Mielnik
Położony na terenie gmin: Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze i Drohiczyn. Obejmuje fragment Doliny Bugu wraz z kompleksem leśnym na północ od Mielnika o łącznej powierzchni 30 162 ha (ok. 90% pow. należy do gminy Mielnik). Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują się stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne, łąkowe i wodne. Możemy tu odnaleźć bogatą faunę z wieloma rzadkimi i objętymi ochroną gatunkami.