Planer

Rezerwat "Grąd Radziwiłłowski"

Radziwiłłówka
Rezerwat leśny utworzony w 1990 r., zajmujący powierzchnię 24,16 ha. Jego zadaniem jest zachowanie w stanie naturalnym fragmentu lasu grądowego charakterystycznego dla Wysoczyzny Drohickiej, z dominującymi starymi (150-180-letnimi) dębami szypułkowymi. Bardzo cenny pod względem przyrodniczym fragment grądu, reprezentujący starodrzewia dawnej Puszczy Mielnickiej. W drzewostanie dominują okazałe dęby z domieszką lip, sosen i innych, z dolnym piętrem grabowym. W typowym grądowym runie występują gatunki rzadkie i chronione. Rezerwat jest również ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków.